رضا کاظمی

رضا کاظمی

معاونت پژوهشی گروه آتیه درخشان ذهن
دکتری روانشناسی، استاد مدعو دانشگاه تهران

علایق پژوهشی:

روش های تحریک مغزی در پژوهش های علوم اعصاب

نورومارکرهای اختلالات روانپزشکی

علوم اعصاب محاسباتی

توجه پایدار

 

rezakazemi@ut.ac.ir

 

چند نمونه از کارهای پژوهشی:

 

Rostami, R., Kazemi., R., Nitsche, M., Gholipour, F., Salehinejad, M. (2017). Clinical and demographic of response to rTMS treatment in unipolar and bipolar depressive disorders. Clinical neurophysiology,128, 1961-1970

 

Kazemi, R., Rostami, R., Khomami, S., Baghdadi, G., Rezaei, M., Hata, M., Aoki, Y., Ishii, R., Iwase, M., Fitzgerald, P.B. (2018). Bilateral transcranial magnetic stimulation on DLPFC changes resting state networks and cognitive function in patients with bipolar depression. Frontiers in Human Neuroscience

 

Kazemi, R., Rostami, R., Khomami, S., Horacek, J., Brunovsky, M., Novak, T., & Fitzgerald, P. B. (2016). Electrophysiological correlates of bilateral and unilateral repetitive transcranial magnetic stimulation in patients with bipolar depression. Psychiatry research, 240, 364-375

 

Rostami, R., Badran, B. W., Kazemi, R., Habibnezhad, M., & George, M. S. (2015).Long‐lasting analgesic effect of transcranial direct current stimulation in treatment of chronic endometriosis pain. Journal of Obstetrics and Gynaecology Research, 41(12), 1998-2001

 

CV

صفحه گوگل اسکالر

 


بازگشت