این جلسه با حضور دکتر رضا رستمی، ریاست گروه آتیه درخشان ذهن، و دکتر علی شریف نژاد، سرپرست پژوهشگاه، در تاریخ 14/9/97 برگزار گردید. هدف از امضای این تفاهم نامه توسعه و بهبود شرایط کمی و کیفی فعالیت های علمی، آموزشی، و پژوهشی مشترک در تمام زمینه های تربیت بدنی و ورزش مرتبط و استفاده از ظرفیت ها و توانایی های موجود است.

SSRI2