به منظور توسعه ی همکاری های آموزشی - پژوهشی، تفاهم نامه همکاری بین دکتر رضا قادری به نمایندگی از سوی دانشکده مهندسی برق دانشگاه شهید بهشتی و دکتر رضا رستمی به نمایندگی از سوی آزمایشگاه آتیه درخشان ذهن در تاریخ 7/4/97 منعقد و به امضا رسید.  

 

slide1